Almindelige bestemmelser

Personer, som udsætter bussen for beskadigelser, er til ulempe for chaufføren eller øvrige rejsende eller på anden måde hindrer en rimelig efter chaufførens skøn afvikling af kørslen, kan af chaufføren sættes af bussen. Ved beskadigelse af bussen pådrager skadevolder sig et erstatningsansvar.

Chaufførens anvisninger skal følges.

Chaufførens fortolkning af takst- og befordringsregulativet er umiddelbart gældende.

Det kan undtagelsesvis forekomme, at ved afgange med færge skal nogle af de rejsende selv gå til og fra borde med deres bagage. Vi giver ingen kompensation herfor.

Abildskou forbeholder sig ret til ved færgeaflysninger, kapacitetsbegrænsninger på færgerne, forsinkelser mm. at køre afgange over Fyn via Storebæltsbroen. Der ydes ikke kompensation herfor.

Der kan på afgange være nødvendigt med busskifte. Chaufføren orienterer herom.

I perioder med frost kan det være nødvendigt på grund af mulige frostsprængninger at lukke for toiletterne i busserne. I den udstrækning det er muligt, vil chaufføren holde ind ved offentlige toiletter efter kunders anmodning.

Det anbefales, at kunderne på Abildskous hjemmeside holder sig orienteret om væsentlige forsinkelser, forstyrrelser og aflysninger af afgange. Der henvises i øvrigt til følgende hjemmesider: www.molslinien.dkwww.dmi.dk og www.storebaelt.dk.

Abildskou påtager sig ikke yderligere ansvar for forsinkelser eller forstyrrelser i driften, tilslutning til anden trafikforbindelse eller manglende plads i busserne end det i EU Forordning nr. 181/2011 af 16. februar 2011 angivne.

Abildskou forbeholder sig ret til ændringer i køreplaner og regulativer.

Der er gratis Wi-Fi i Abildskous egne busser. Abildskou yder ikke kompensation ved tekniske problemer eller varierende kvalitet af internetforbindelsen under rejsen. Abildskou kan af kapacitetsmæssige årsager mv. have behov for at entrere med underleverandører. Der vil som oftest ikke være Wi-Fi i disse busser, hvilket der ligeledes ikke ydes kompensation for.

Ved kombirejser med Arriva og Linie 888 foregår rejserne med Arriva efter Arrivas regulativ og rejserne med Linie 888 efter Abildskous regulativ.

Arrivas hjemmeside: www.arriva.dk.

Ved kombirejser med Swebus og Linie 888 foregår rejserne med Swebus efter Swebus´ regulativ og rejserne med Linie 888 efter Abildskou regulativ.

Swebus´ hjemmeside: www.swebus.se.